"ن Nun" harfi, "Huruf-u Mukattaa" denilen harflerden biridir ve iniş sırasına göre Kur'an'ın ilk mukatta harfidir. Çeşitli kimselerce bu harfin de diğerleri gibi müteşabih kapsamı içerisinde olduğu, bir şifre olduğu, bir sözcüğün kısaltılmış şekli olduğu, bazı sözcüklerin ilk harfi veya son harfi olduğu, divit olduğu, hokka olduğu, büyük balık olduğu, dünyayı boynuzunda taşıyan öküzün ayaklarını üzerine bastığı balık olduğu gibi görüşler ileri sürülmüştür.
Bize göre "Nun" harfi de " ألاElâ!" sözcüğü gibi bir uyarı işaretidir ve telefon konuşmalarındaki "Alo!" ünlemi gibi dikkati okunacak ayetlere çekmektedir.
"Nun" harfinin "50" sayısını ifade ettiğini söylemek de mümkündür. Çünkü Kur'an indiği dönemde "50" sayısı bu harfle ifade edilmekteydi.
Yeri gelmişken "Ebced Hesabı" hakkında kısaca bilgi vermek yararlı olur. Asıl gelişmesini Hindistan'da tamamladığı anlaşılan Hint-Arap rakamları, İslâm âlemine bilim adamı ve ünlü matematikçi Harizmi (M. 780-850) tarafından tanıtılmıştır. Dolayısıyla Kur'an'ın indiği dönemde Araplar sayıları rakamlarla değil, harflerle ifade etmekteydiler "ابجد Ebced Hesabı (E B C D)" denilen bu uygulamaya göre Arap alfabesindeki harflerin temsil ettiği sayılar aşağıdaki gibiydi:
Elif ا) ): 1 ye ى) ): 10 kaf ق) ): 100
be ب) ): 2 kefك) ): 20 rı ر) ): 200
cim ج) ): 3 lam ل)) :30 şın ش) ): 300
dal د) ): 4 mim م) ): 40 te ت) ): 400
he ه) ): 5 nun ن) ) : 50 seث) ): 500
vav و) ): 6 sinس) ): 60 hı خ) ): 600
ze ز) ): 7 ayn ع) ): 70 zel ذ) ): 700
ha ح) ): 8 fe ف) ): 80 dad ض)): 800
tı ط) ): 9 sad (ص): 90 zıظ) ): 900
ğayn غ)): 1000
Bu konuda henüz doyurucu bir çalışma yapılmamış olup mevcut eserlerde de eskilerin aktarımlarından başka bir bilgi bulunmamaktadır. Bu meselenin tam aydınlığa kavuşması da, diğer birçok mesele gibi yine dürüst, samimî ve gönüllü Kur'an erlerini beklemektedir.