Güneşin dülûkundan [batmasından, kaybolmasından] gecenin kararmasına kadar salâtı ikâme et [zihinsel ve mâlî desteği oluştur ve ayakta tut] ve sabah Kur'ân'ını da. Çünkü sabah Kur'ân'ı görülecek şeydir. Ve geceden de. Ayrıca, sana özgü bir fazlalık olarak sen, onu [gece salâtını] teheccüd et [uyanıp ikâme et]! Rabbinin, seni güzel bir makama ulaştıracağı umulur. (İsrâ/78-79)

"Teheccüd" sözcüğünün kökü olan هجد [hecd] sözcüğü, "ezdad"dan olup iki zıd anlamı da ifade eder. Yani, hem "uyumak" hem de "uyanmak" demektir. Hecd sözcüğünün bazı türevleri şöyle meşhurlaşmıştır: Hâcid, "uyuyan"; tehcid, "uykuyu gidermek, uyandırmak"; teheccüd, "uykudan uyanıp salât ikâme etmek"; müteheccid, "geceleyin uyanıp salât ikâme eden kimse." [ Lisânu'l-Arab, c. 9, s. 31-32.]
نافلة [nâfile]: Bu sözcük "asıl üzerine yapılan ziyade [ek]" demektir. [Lisânu'l-Arab, c. 8, s. 658-660.] Âyetten anlaşıldığına göre, Peygamberimiz, gece salâtını herkes gibi karanlığın başladığı zaman ile tan ağarma zamanı arasında ikâme etmeyecek, uykusundan kalkıp ikâme edecektir. Bundan anlaşılıyor ki, topluma önderlik, rehberlik; öğretmenlik yapacak olan Allah Elçisi (ve o'nun varisleri) geceleyin tek başına eğitim-öğretim için plan-program hazırlayacaktır. Teheccüdün gerçek anlamı budur.