Yahûdilere bu ismin verilmesi, iki şekilde açıklanabilir:
A) Bu, "Ya'kûb'un en büyük oğlu olan "Yehûda"ya mensup olanlar, onun soyundan gelenler, onun izinden yürüyenler" demek olabilir.
B) Bu isim, "tevbe etti" anlamındaki hâde fiilinden türemiştir. Ve Yahûdiler altına tapma, aşırı çıkarcı olma ve daha birçok yanlıştan tevbe ettikleri için bu isimle isimlenmiş olabilirler.
Çoğu ayette (Bakara/ 62, Nisa/46, 160, Maide/ 41, 44, 69, En'âm/ 146, Nahl/118, Hacc/17/ Cuma/6)"elleziyne Hâdu (yahudileşen kimseler)" şeklinde yer alır. Bize göre bunun birinci nedeni, bu sıfatın o kişilere Allah'ın vermeyip kendilerince benimsenmiş olmasıdır. Çünkü Allah nezdinde böyle bir din yoktur; Allah indinde din, İslâm'dır.
İkinci neden de konu edilen kişilerin Yahudi karakterlerine (vefasızlık, altını ilah edinme, peygamberlere saygısızlık vs) sonradan bürünmüş olmalarıdır.