əl-Qariə

1) Qariə![#70]
2) Nədir o qariə?
3) Qariənin nə olduğunu sənə nə bildirdi?
4,5) O gün, insanlar, darmadağın kəpənəklər kimi olacaq. Dağlar da didilmiş rəngli yun kimi olacaq.
6,7,8,9,10) Ve dərhal kimin tərəzisi ağır gəlsə, bax o, xoş güzəran içində olacaq. Tərəzisi yüngül gələn isə, bax onun anası uçurum/dərin bir çuxur olacaq. Onun nə olduğunu sənə nə bildirdi?
11) Qızmar bir od!