Şübhəsiz ki, bu Quran insanları ən doğru və ən möhkəm şeyə; yetkinliyə yönləndirər və sahmana salmaq məqsədi ilə əməl işləyən möminlər üçün həqiqətən və həqiqətən böyük bir əcr olduğunu və axirətə inanmayan insanlar üçün Bizim ağrılı bir əzab hazırladığımızı xəbər verər.

(50/17, əl-İsra/9-10)

Surələr

1 əl-Ələq
2 əl-Qələm
3 əl-Muzzəmmil
4 əl-Muddəssir
5 əl-Fatihə
6 əl-Məsəd
7 ət-Təkvir
8 əl-Əla
9 əl-Leyl
10 əl-Fəcr
11 əd-Duha
12 əş-Şərh
13 əl-Əsr
14 əl-Adiyat
15 əl-Kovsər
16 ət-Təkasur
17 əl-Maun
18 əl-Kafirun
19 əl-Fil
20 əl-Fələq
21 ən-Nas
22 əl-İxlas
23 ən-Nəcm
24 Əbəsə
25 əl-Qədr
26 əş-Şəms
27 əl-Buruc
28 ət-Tin
29 Qureyş
30 əl-Qariə
31 əl-Qiyamə
32 əl-Huməzə
33 əl-Mursəlat
34 Qaf
35 əl-Bələd
36 ət-Tariq
37 əl-Qəmər
38 Sad
39 əl-Əraf
40 əl-Cinn
41 Ya sin
42 əl-Furqan
43 Fatir
44 Məryəm
45 Ta ha
46 əl-Vaqiə
47 əş-Şuəra
48 ən-Nəml
49 əl-Qəsəs
50 əl-İsra
51 Yunus
52 Hud
53 Yusuf
54 əl-Hicr
55 əl-Ənam
56 əs-Saffat
57 Loğman
58 Səba
59 əz-Zumər
60 Ğafir
61 Fussilət
62 əş-Şura
63 əz-Zuxruf
64 əd-Duxan
65 əl-Casiyə
66 əl-Əhqaf
67 əz-Zariyat
68 əl-Ğaşiyə
69 əl-Kəhf
70 ən-Nəhl
71 Nuh
72 İbrahim
73 əl-Ənbiya
74 əl-Muminun
75 əs-Səcdə
76 ət-Tur
77 əl-Mulk
78 əl-Haqqə
79 əl-Məaric
80 ən-Nəbə
81 ən-Naziat
82 əl-İnfitar
83 əl-İnşiqaq
84 ər-Rum
85 əl-Ənkəbut
86 əl-Mutaffifin
87 əl-Bəqərə
88 əl-Ənfal
89 Ali-İmran
90 əl-Əhzab
91 əl-Mumtəhənə
92 ən-Nisa
93 əz-Zəlzələ
94 əl-Hədid
95 Muhəmməd
96 ər-Rəd
97 ər-Rəhman
98 əl-İnsan
99 ət-Talaq
100 əl-Beyyinə
101 əl-Həşr
102 ən-Nur
103 əl-Həcc
104 əl-Munafiqun
105 əl-Mucadilə
106 əl-Hucurat
107 ət-Təhrim
108 ət-Təğabun
109 əs-Saff
110 əl-Cumuə
111 əl-Fəth
112 əl-Maidə
113 ət-Tovbə
114 ən-Nəsr

Youtube çalğı siyahıları

Surələr, Təbyin-ul Quran və sual-cavablardan ibarət izləmə siyahılarını izləyə bilərsiniz.

Quran və İslam

Baharın mənbəyindən

Qısa Videolar

Təbyin-ul Quran

Səsli Quran vəhy sırası ilə

Ulusal Kanal Ramazan Proqramı

e-Büllet

Elanlardan xəbərdar olmaq üçün poçt siyahımıza qoşula bilərsiniz.